Ngày 19 tháng 8 năm 2022 Phát hiện sự khác biệt

FPL GameWeek 3 vi sai: Đồ đạc tuyệt vời cho Havertz

Người hoàn thành 1K Top 1k Tom Freeman đã trở lại với một số khác biệt hơn

Ngày 12 tháng 8 năm 2022 Phát hiện sự khác biệt

FPL GameWeek 2 vi sai

Người hoàn thành 1K Top 1k Tom Freeman chọn ba người dưới radar người chơi cho Gameweek 2 và hơn thế nữa

Ngày 5 tháng 8 năm 2022 Phát hiện sự khác biệt

FPL GameWeek 1 vi sai: Digne, Maddison và Bamford

Người hoàn thành 1K Top 1k Tom Freeman đã trở lại với một số khác biệt hơn

Ngày 20 tháng 5 năm 2022 Phát hiện sự khác biệt

Ba vi sai FPL để xem xét cho Gameweek 38

Người hoàn thành 1K Top 1k Tom Freeman đã trở lại với một số khác biệt hơn

Ngày 13 tháng 5 năm 2022 Phát hiện sự khác biệt

Ba vi sai FPL để xem xét cho gameweek 37 37

Người hoàn thành 1K Top 1k Tom Freeman đã trở lại với một số khác biệt hơn