Ngày 23 tháng 8 năm 2022 Đánh giá nhóm của tôi

Dự đoán điểm FPL cho Gameweek 4: Salah ở phía trước

Thuật toán của chúng tôi là các dự đoán điểm của chúng tôi cho Gameweek 4 và hơn thế nữa

Ngày 20 tháng 8 năm 2022 Đánh giá nhóm của tôi

Dự đoán điểm FPL cho Gameweek 3 và hơn thế nữa

Nhận được nhóm của bạn được xếp hạng trước Gameweek 3

Ngày 19 tháng 8 năm 2022 Đánh giá nhóm của tôi

FPL đánh giá cuộc phẫu thuật nhóm của tôi với người hoàn thành Top 1k năm lần Tom Freeman

Đặt câu hỏi của bạn trước thời hạn Saturday Saturday

Ngày 13 tháng 8 năm 2022 Đánh giá nhóm của tôi

Dự đoán điểm FPL cho Gameweek 2 và hơn thế nữa

Các điểm Fantasy League dự đoán của chúng tôi cho Gameweek 2 và hơn thế nữa

Ngày 12 tháng 8 năm 2022 Đánh giá nhóm của tôi

FPL đánh giá cuộc phẫu thuật nhóm của tôi với người hoàn thành Top 1k năm lần Tom Freeman

Đặt câu hỏi của bạn trước thời hạn Saturday Saturday GameWeek 2