Ngày 20 tháng 5 năm 2022 Phát hiện sự khác biệt

Ba sự khác biệt FPL cần cân nhắc cho Gameweek 38

Top 1k kết thúc năm lần đầu Tom Freeman trở lại với một số khác biệt hơn

Ngày 13 tháng 5 năm 2022 Phát hiện sự khác biệt

Ba sự khác biệt FPL cần xem xét cho đôi Gameweek 37

Top 1k kết thúc năm lần đầu Tom Freeman trở lại với một số khác biệt hơn

Ngày 6 tháng 5 năm 2022 Phát hiện sự khác biệt

Ba sự khác biệt FPL cần xem xét cho đôi Gameweek 36

Top 1k kết thúc năm lần đầu Tom Freeman trở lại với một số khác biệt hơn

Ngày 29 tháng 4 năm 2022 Set the Differencient

Ba sự khác biệt của FPL ngân sách để xem xét cho Gameweek 35 và hơn thế nữa

Năm lần kết thúc top 1k Tom Freeman chọn ra ba điểm khác biệt của FPL

Ngày 22 tháng 4 năm 2022 Set the Differencient

Ba sự khác biệt FPL hàng đầu cho đôi Gameweek 34

Năm lần kết thúc top 1k Tom Freeman chọn ra ba điểm khác biệt cho Double Gameweek 34 và hơn thế nữa