Ngày 6 tháng 5 năm 2022 Thuyền trưởng hợp lý

Ai là người tùy chọn đội trưởng FPL tốt nhất cho Double Gameweek 36?

Người hoàn thành 1K Top 1k Tom Freeman đánh giá các tùy chọn đội trưởng FPL tốt nhất cho Gameweek 36

Ngày 30 tháng 4 năm 2022 Thuyền trưởng hợp lý

Ai là người tùy chọn đội trưởng FPL tốt nhất cho Gameweek 35?

Người hoàn thành 1K Top 1k Tom Freeman đánh giá các tùy chọn đội trưởng FPL tốt nhất cho Gameweek 35

Ngày 23 tháng 4 năm 2022 Thuyền trưởng hợp lý

Ai là người tùy chọn đội trưởng FPL tốt nhất cho Double Gameweek 34?

Người hoàn thành 1K Top 1k Tom Freeman đánh giá các tùy chọn đội trưởng FPL tốt nhất cho Gameweek 34

Ngày 15 tháng 4 năm 2022 Thuyền trưởng hợp lý

Ai là người tùy chọn đội trưởng FPL tốt nhất cho Double Gameweek 33?

Người hoàn thành 1K Top 1k Tom Freeman đánh giá các tùy chọn đội trưởng FPL tốt nhất cho Gameweek 33

Ngày 7 tháng 4 năm 2022 Thuyền trưởng hợp lý

Ai là người tùy chọn đội trưởng FPL tốt nhất cho Gameweek 32?

Người hoàn thành 1K Top 1k Tom Freeman đánh giá các tùy chọn đội trưởng FPL tốt nhất cho Gameweek 32